Přihlášení na kroužek

Středisko volného času Kroužky pro Děti Praha, V Parku 2309/6, 14800 Praha - Chodov, IČO 03731189
Spektrum - Kytlická 757, Praha 9

Vaření hravě zdravě - výhradně pro žáky ZŠ SPEKTRUM - pátek 14:00 - 15:30
 
Příjmení dítěte / Child´s surname
Jméno(a) / Child´s first name(s)
Pohlaví / Sex
Datum narození / Birthdate
Rodné číslo / Birth identification number
Státní příslušnost (občanství) / Nationality
Adresa trvalého bydliště / Contact address
Datum první lekce / Date of the first lesson
Vyučovací jazyk / Language
Zdravotní omezení / Health limitations
Zdravotní pojišťovna / Health insurance company
Zdravotní postižení
Název družiny /Name of after school care
Adresa instituce (název MŠ/ZŠ) / School Address
Jméno a příjmení rodiče / Parent´s full name
Datum narození rodiče
 
Adresa trvalého bydliště rodiče / Parent´s contact address
Kontaktní telefon / Mobile phone number
E-mail
Korespondenční adresa rodiče / Parent´s contact adress,
Třída / Class
Jak jste se o nás dověděli?
Poznámka / Note
Slevový kupon / Voucher
Potvrzuji, že dítě je žákem této školy, pokud tomu tak není, uvedl jsem do kolonky POZNÁMKA.
Přihlašuji své dítě na kroužek a zavazuji se zaplatit kroužkovné. Byl/a jsem poučen/a o vydání a obsahu Vnitřního a Organizačního řádu, Důležitých informacích pro rodiče včetně všech jejich součástí, o obsahu Podmínek pro zpracování osobních údajů, které jsou uvedeny na webu v Oficiálních dokumentech a budu se jimi řídit. Souhlasím, aby dítě před konáním kroužku vyzvedl lektor, kterého společnost Kroužky pověří vedením kroužku. V případě jeho nepřítomnosti souhlasím, aby dítě vyzvedl zastupující lektor, kterého společnost Kroužky určí. V takovém případě bude vedení školy o zástupu informováno minimálně hodinu před konáním kroužku.
I register my child for the leasure activity and I undertake to pay the leasure acitivity fee. I have been informed about the content of the Internal and Organizational Rules, Important information for parents, including all their parts, about the content of the Personal data protection rules, which are listed on the website in the Official Documents; and I will follow these. I agree that the child will be picked up by the Kroužky lecturer before the leasure activity. In the event of his absence, I agree that the child will be picked up by a substitute lecturer appointed by the Kroužky company. In such a case, the school management will be informed about it at least one hour before the leasure activity.
Souhlasím se zpracováním fotografií a audiovizuálních záznamů svých a svého dítěte, které přihlašuji na kroužek, a to s jejich pořízením a zveřejněním zejména na webových stránkách správce. Tento souhlas je udělován na dobu 5 (pěti) let ode dne jeho udělení a mohu jej kdykoliv odvolat.
I give my consent to the processing and publication of my child´s photographs and audiovisual recordings, especially on the administrator's website. This consent is granted for a period of 5 (five) years from the date of its granting and I may be revoked at any time.
Opište prosím číslo / Please copy the number